Alle landelijke en provinciale regelgeving over populatiebeheer, schadebestrijding en jacht staat op de hoofdsite van de Groninger WBE’s. Deze informatie is voor alle WBE’s gelijk. Op de hoofdsite staat informatie over de volgende onderwerpen:

Regelgeving: een complete beschrijving van de verantwoordelijke partijen: het ministerie van EZ&K, Gedeputeerde Staten, de Faunabeheereenheid, en de WBE’s, inclusief hun rol t.a.v. wetten, regelingen, ontheffingen, vergunningen, etc.

Wet Natuurbescherming: een uitgebreide toelichting op de Wet Natuurbescherming die op 1 januari 2017 is ingegaan (wetstekst, taakverdeling, begrippen, etc.)

Faunabeheerplan: een toelichting op het actuele faunabeheerplan van de provincie Groningen, met links naar de bijbehorende stukken.

Landelijk vrijgestelde soorten: informatie over de landelijk vrijgestelde soorten.

Jacht: alle begrippen en definities die bij de jacht een rol spelen, plus een beschrijving van de activiteiten die door jagers worden uitgevoerd.

Tellingen: een overzicht van de tellingen die door WBE’s worden uitgevoerd.

Faunaschade: een toelichting op afhandeling van faunaschade, met de bijbehorende handleidingen.

Faunaregistratiesysteem (FRS): een aantal handleidingen voor het gebruik van FRS

Formulieren jachtaktehouders: links naar downloads van alle gangbare formulieren die voor de uitoefening van jacht en schadebestrijding nodig zijn.

Alle soorten: een overzicht van de soorten die in het faunabeheerplan aan bod komen (of zouden kunnen komen)